ජාතික පාසැල් අහෝසියි. සියළුම පාසැල් පළාත් සභා යටතට

සියළු ජාතික පාසැල් අහෝසි කිරීමට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ අනුව යෝජනා වී ඇති බව අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ව ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වී රාධක්‍රිෂ්ණන් සඳහන් කරයි. එ අනුව මෙරට සියලුම පාසල් පළාත් සභා යටතේ පමණක් පවත්වාගෙන යාමට යෝජනා කර ඇති බව ඔහු වැඩි දුරටත් පැවසීය. ඒ අනුව ඉදිරියට ජාතික හා පළාත් යනුවෙන් පාසල් දෙවර්ගයක් පවත්වාගෙන …

ජාතික පාසැල් අහෝසියි. සියළුම පාසැල් පළාත් සභා යටතට Read More »