පාසැල් ප්‍රවාහන සේවා ගාස්තු ඉහළ දමයි

සමස්ත ලංකා අන්තර් පළාත් පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහන සේවා සංගමයේ අභ්‍යන්තර කමිටුව අද සිට පාසල් ළමුන්ගේ ප්‍රවාහන ගාස්තු ඉහළ නැංවීමට සාමූහික තීරණයක් ගැනීමට තීරණය කළ බව එහි සභාපති ඊ.එච්. රුවන් ප්‍රසාද් පැවසීය. කෙටි දුර පාසල් සේවා සඳහා දැනට පවතින ප්‍රවාහන ගාස්තුවෙන් 10%ක් සහ දුරගමන් පාසල් සේවා සඳහා 15%කින් වැඩි කරන බව ඔහු මාධ්‍ය වෙත පැවසීය. ”ඉන්ධන …

පාසැල් ප්‍රවාහන සේවා ගාස්තු ඉහළ දමයි Read More »