මාර්තු මාසයේ සිට සියළු ප්‍රාථමික සිසුනට දිවා ආහාර

මෙම වසරේ මාර්තු මාසයේ සිට ප්‍රාථමික ශ්‍රේණිවල සියලුම දරුවන්ට දිවා ආහාරය ලබාදීමට කටයුතු කරනා බවත් ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 16ක් වෙන් කර ඇති බවත් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත පැවසීය . ඒ අනුව එක සිසුවෙක් වෙනුවෙන් දිනකට වෙන් කරන මුදල රු. 110 කි. 2024 වසර සඳහා අවශ්‍ය සියලුම පාසල් පෙළපොත් මුද්‍රණය කර අවසන් බවත්, තෙවැනි වාරය …

මාර්තු මාසයේ සිට සියළු ප්‍රාථමික සිසුනට දිවා ආහාර Read More »