ලෝකයේ විශාලතම මගී නෞකාවේ සවාරියක් යමු

මුහුද සහ මිනිසා අතර ඇති සබදතාවය ඉතා සමීපය. මානව ආරම්භය දක්වාම මුහුදේ බලපෑමක් ඇති බව විවිධ ශිෂ්ඨාචාර සහ ආගමික විශ්වාසයන් ද, විද්‍යාත්මක පර්යේෂණද බොහෝමයක් නිදසුන් දරයි. මුහුද තරණය කිරීම සඳහා අතීතයේ සිටම විවිධාකාරයේ යාත්‍රා නිපදවීම සමත් වූ බව ඉතිහාසයේ ඉතිහාසය සාක්ෂි දරයි. මගීන් සහ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයට ද දේශ ගවේෂණයට ද මුහුදු ගමන් මාර්ග සාදා ගනිමින් …

ලෝකයේ විශාලතම මගී නෞකාවේ සවාරියක් යමු Read More »