බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති යුක්‍ර්‍රේන සංචාරයක,

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති රිෂි සුනක්, යුක්‍රේනයෙ අග නගරය වන කියෙව් වෙත පැමිණ සිටී.ඔහු එහිදී රුසියාවට එරෙහිව යුධවදිනා යුක්‍රේනයට නව ආධාර පැකේජයක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තාවේ. අගමැති කාර්යාලයේ ප්‍රකාශයකට අනුව, ඉදිරි මූල්‍ය වර්ෂය සඳහා යුක්රේනය සඳහා මිලිටරි අරමුදල් පවුම් බිලියන 2.5 (ඩොලර් බිලියන 3.2) ක ආධාර බ්‍රිතාන්‍ය විසින් ලබාදිමට නියමිතය. මෙම අරමුදල් දිගු දුර මිසයිල, …

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති යුක්‍ර්‍රේන සංචාරයක, Read More »