චීනයේ සිනෝපෙක් ලංකාවේ QR ඛේතය අහෝසි කරයි .

චීන සිනොපෙක් සමාගම මෙරට ඉන්ධන වෙලදාම ආරම්භ කළ පසු QR ඉන්ධන කෝටා ක්‍රමය අහෝසි කරන බව විදුලිබල හා බලශක්ති රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ පවසයි. ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ විදෙස් සමගම් තුනක් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන වෙලඳපොළට පිවිසෙන බව රජය කලින් ප්‍රකාශ කර තිබුනි. එම සමාගම් අතරින් සිනොපෙක් සමාගම ඉදිරි මාස දක තුළදී මෙරට මෙහෙයුම් ඇරඹීමට නියමිතය. …

චීනයේ සිනෝපෙක් ලංකාවේ QR ඛේතය අහෝසි කරයි . Read More »