සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මහජන සහය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාව තුල සිටින ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් සහ පවතින ව්‍යාජ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳව කඩිනම් විමර්ශනයක් සිදුකිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ දැනට ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් සහ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳව ලැබී ඇති පැමිණිලි සැලකිල්ලට ගනිමින් බව වාර්තාවනවා. වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි වීම සහ පෞද්ගලික වෛද්‍ය ආයතන පළාත් මට්ටමින් ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්යය කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය …

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මහජන සහය ඉල්ලයි Read More »