පොලිස් ඇමතිගේ කථාවක් යූ ටියුබ් දැමූ ප්‍රියත් නිකේෂල අත් අඩංගුවට.

සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන ප්‍රියත් නිකේෂල අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තාවෙයි. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් සහ තවත් සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු අතර සිදු වූ පටිගත කළ දුරකථන සංවාදයක් ඔහුගේ යූ ටියුබ් නාලිකාවේ ප්‍රසිද්ධ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට කැඳවීමෙන් අනතුරුව ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. …

පොලිස් ඇමතිගේ කථාවක් යූ ටියුබ් දැමූ ප්‍රියත් නිකේෂල අත් අඩංගුවට. Read More »