28 වනදා සිට වරාය වර්ජනයක්

ඉදිරි වසර තුනට අදාළ වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් ප්‍රකාශයට පත් නොකළහොත් මෙම මස 28 වන දා සිට අකුරට වැඩ කිරීමේ වෘත්තිය ක්‍රියාමාර්ගයක් ආරම්භ කරන බව සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සේවක සංයමය සඳහන් කරයි. මේ පිළිබඳව හා සේවයකයන්ට ඇතිවී තිබෙන ගැටළු පිළිබඳව විෂය භාර අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වාට ලිඛිතව දන්වා යැවූ බව සංගමයේ ප්‍රධාන …

28 වනදා සිට වරාය වර්ජනයක් Read More »