ඇමතිගේ තර්ජන ගැන හෙළිකරමින් ඉවත් වූ සභාපති

රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාගේ මරණීය තර්ජන හේතුවෙන් තවදුරටත් රාජකාරි කිරීමට නොහැකි බව ජනපතිවරයාට ලිපියකින් දන්වා යවමින්, සී-නෝර් පදනමේ සභාපති ආචාර්ය දුලාන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. ඒ අනුව සී-නෝර් පදනමේ සභාපති ආචාර්ය දුලාන් හෙට්ටිආරච්චි මහතා ලිපියක් මගින් ජනාධිපතිවරයාට දන්වා ඇත්තේ, ධීවර කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා තමාට තර්ජනය කරමින් අල්ලස් …

ඇමතිගේ තර්ජන ගැන හෙළිකරමින් ඉවත් වූ සභාපති Read More »