තහනම් කළ කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්ණ පත්‍රය පළමුවෙනිදා

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ කෘෂි විද්‍යාව දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය නැවත පැවැත්වීමේ විශේෂ විභාගය එළැඹෙන පෙබරවාරි පළමුවැනිදා පෙරවරු 8.30 සිට 11.40 දක්වා පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත. ඉකුත් 10 වැනිදා පෙරවරු පැවැත්වූ කෘෂි විද්‍යාව දෙවන පත්‍රය විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අවලංගු කරන ලද අතර ඒ වෙනුවට නව ප්‍රශ්න පත්‍රයක් ලබාදීම වෙනුවෙන් මෙම විශේෂ විභාග …

තහනම් කළ කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්ණ පත්‍රය පළමුවෙනිදා Read More »