මිනිසෙකුගේ මොළයට සාර්ථකව චිපයක් බද්ධ කරයි.

එලෝන් මස්ක් (Elon Musk) විසින් ආරම්භ කල ඔහුගේ Neuralink සමාගම මඟින් පළමු වරට සාර්ථක ලෙස මිනිසකුගේ මොළයට ‘චිපයක්’ බද්ද කිරීමක් සිදුකර තිබේ. මෙම සමාගමේ ඉලක්කය වී ඇත්තේ, සංකීර්ණ ස්නායු රෝග තත්ත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා මිනිස් මොලය පරිගණක වලට සම්බන්ධ කිරීමයි. මෙම තාක්ෂණික අත්හදා බැලීම සඳහා එක්සත් ජනපදයේ ආහාර හා ඖෂධ පරිපාලන ආයතනය ද අනුමැතිය ලබා …

මිනිසෙකුගේ මොළයට සාර්ථකව චිපයක් බද්ධ කරයි. Read More »