උතුරේ බලාගාර ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉන්දියාවට

ඉන්දියාවේ ඩොලර් මිලියන 12 ක ප්‍රදානයක් යොදා ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු වෙරළට ආසන්න නිනතිව් ඩෙල්ෆ් හෝ නඳුන්තිව් සහ අනලතිව් දූපත්වල දෙමුහුන් බලාගාර ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය පසුගියදා ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇති බව වාර්තා වේ. 2021 ජනවාරි මාසයේදී, ශ්‍රී ලංකාව, යාපනේ වෙරළට ඔබ්බෙන් වූ Nainative Delft හෝ Nanduntiv and Analativ දූපත්වල දෙමුහුන් පුනර්ජනනීය බලශක්ති …

උතුරේ බලාගාර ඉදිකිරීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව ඉන්දියාවට Read More »