ටෙලිකොම් කොටස් මිලදී ගන්නට අලිරාජා සහ අම්බානි ඉදිරිපත් වෙති

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ ක්‍රියාදාමය යටතේ එහි කොටස් ආයෝජනය සඳහා සුදුසුකම් ප්‍රකාශ කළ සමාගම් තුනක් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ඒකකය විසින් ඉදිරියේදී ඇගයීම් සිදු කරනු ඇත. රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ වැඩපිළිවෙළ යටතේ ටෙලිකොම් සමාගමේ රජය සතු කොටස් සඳහා ආයෝජනය කිරීමට පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජකයන් හට අවස්ථාව හිමිව ඇත . ඒ අනුව ඒ සඳහා උනන්දුවක් දක්වන …

ටෙලිකොම් කොටස් මිලදී ගන්නට අලිරාජා සහ අම්බානි ඉදිරිපත් වෙති Read More »