ජනපති රනිල්, ජංගම දුරකතනයෙන් ජනපති සටනට?

මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා නායකත්වය දරන එක්සත් මහජන පක්ෂයේ දේශපාලන ලේකම් ධුරයට ප්‍රසිද්ධ දේශපාලන විද්‍යා දේශකවරයෙක් පත් කර ඇති බව ජාතික පුවත්පතක් අද වාර්තා කළා. එම පුවත් වාර්තාව සඳහන් කරන්නේ, ඉකුත් දා පක්ෂයේ මධ්‍යම කාරක සභාව රැස්වී මෙම කටයුත්ත කර තිබෙන බවත්, දේශපාලන ලේකම් ධුරයට අමතරව මාධ්‍ය ලේකම් ධුරය ඇතුළු නිලතල ගණනාවක් වෙනස් …

ජනපති රනිල්, ජංගම දුරකතනයෙන් ජනපති සටනට? Read More »