වසංගත මට්ටමින් පැතිරෙන සරම්ප මඬින්නට අමතර එන්නත් මාලාවක්

2023 මැයි මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ සරම්ප රෝගීන්ගේ වැඩිවීමේ ප්‍රවනතාවයක් පවතින බව වසංගත රෝග අංශය වාර්තා කරයි. ඒ අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය අමතර සරම්ප එන්නත් මාලාවක් ලබාදීමට සූදානමින් පසුවේ . ඒ සඳහා UNICEF ආයතනයේ සහ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සහය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවීමට නියමිත බව වාර්තා වේ. මේ වන විට දිවයින පුරා රෝගීන් 700 කට අධික සංඛ්‍යාවක් …

වසංගත මට්ටමින් පැතිරෙන සරම්ප මඬින්නට අමතර එන්නත් මාලාවක් Read More »