විදුලි පාරිභෝගිකයන් ලක්ෂ 60ක ප්‍රමාණයෙන් ලක්ෂ 35කට
55 %ක විදුලි මිල සහනයක්

මෙම වර්ෂයේ ජුනි මාසයේ සිදු කළ විදුලි මිල සංශෝධනයේ දී සමස්ත විදුලි පාරිභෝගිකයින් ලක්ෂ 60ක ප්‍රමාණයෙන් ලක්ෂ 35කට 55%ක විදුලි මිල සහනයක් ලබාදීමට රජය කටයුතු කළ බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර ප්‍රකාශ කරයි. ආගමික ස්ථාන හා කර්මාන්ත අංශයට එම විදුලි මිල සංශෝධනයේදී සහන ලබාදීමට කටයුතු කළ බව පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා නව පුනර්ජනනීය විදුලි …

විදුලි පාරිභෝගිකයන් ලක්ෂ 60ක ප්‍රමාණයෙන් ලක්ෂ 35කට
55 %ක විදුලි මිල සහනයක්
Read More »