මැයි 15 සිට කිරිපිටි අඩුවට

කිරිපිටි ආනයනකරුවන් සමග පැවති සාකච්චාවේදී ඵලදායි එකඟාතාවයකට පැමිණීමට හැකිවූ බව වෙළඳ අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු පවසයි . ඒ අනුව මැයි 15 සිට ක්‍රියාත්මක වනපරිදි ආනයනික කිරිපිටි කිලෝග්‍රෑමයක මිල රුපියල් 200 කින් අඩු කිරීමට ඔවුන් එකඟවු බව අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් පැවසීය.