ගිය වසරේ ආනයනික ඖෂධ 686ක් ම තත්ත්ව පරික්ෂාවට ලක් කර නැහැ

ඉකුත් වසරේ (2023) ආනයනික ඖෂධ වර්ග 731කින් 686ක් ම තත්ත්ව පරීක්ෂාවකින් තොරව භාවිතයට ගෙන තිබෙන බව පාර්ලිමේන්තුවේ පසුගිය දා පැවැති රාජ්‍ය ගිණුම් කාරක සභාවේ දී අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඒ අනුව, ඖෂධ තත්ත්ව පරීක්ෂණ සඳහා ඖෂධ නියාමන අධිකාරියට ප්‍රමාණවත් රසායනාගාර පහසුකම් නොමැති බවත්, ඊට හේතුව ඒ සඳහා අධිකාරිය උනන්දු නොවූ බවත් ජාතික විගණන කාර්යාලය නියෝජනය කරමින් …

ගිය වසරේ ආනයනික ඖෂධ 686ක් ම තත්ත්ව පරික්ෂාවට ලක් කර නැහැ Read More »