අවම මිලට වී මිලදී නොගන්නා මෝල් හිමියන් අසාදු ලේඛණ ගත කෙරේ

රජය විසින් නියම කර ඇති අවම මිලට ගොවීන්ගේ වී තොග මිලදී නොගන්නා කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ සහල් මෝල්කරුවන්, වී එකතු කරන්නන් සහ වී ගබඩා හිමියන් සහ ආයතන අසාදු ලේඛනගත කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත . වී මිලදී ගැනීම සඳහා සහන පොළී අනුපාත යටතේ රාජ්‍ය හා වාණිජ බැංකු කිහිපයක් හරහා සහල් ව්‍යාපාරිකයන්ට ණය ලබාදීමට රජය කටයුතු …

අවම මිලට වී මිලදී නොගන්නා මෝල් හිමියන් අසාදු ලේඛණ ගත කෙරේ Read More »