ඉන්දියාව අද සුපිරි ක්‍රීඩාංගණයට මුල්ගල් තබයි

ඉන්දියාව තුළ තවත් සුපිරි පන්නයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයක් ඉදිකිරිම වෙනුවෙන් මුල්ගල් තැබීම අද (23) සිදු කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වේ.ඉන්දීය අග්‍රාමාත්‍ය නර්න්ද්‍ර මෝදි විසින් මෙම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයට මුල්ගල් තැබීමට නියමිතය. ඉන්දියාවේ වාරානාසි හිදී මෙම නව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණය ඉදිකිරීමටයි සැලසුම වී ඇති අතර, 2025 වසරේ දෙසැම්බර් වන විට මෙම ක්‍රීඩාංගණයේ සියලු වැඩ කටයුතු නිම කිරීමට බලාපොරොත්තු …

ඉන්දියාව අද සුපිරි ක්‍රීඩාංගණයට මුල්ගල් තබයි Read More »