රජයේ කාර්යාල ඉලක්ක කර දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයක්.
අයතන 300 ක දත්ත අහිමි වෙයි.

රජයේ කාර්යාලයවල විද්‍යුත් ලිපිනයන් ඉලක්ක කරගනිමින් එල්ල වූ සයිබර් ප්‍රහාරයක් එල්ලවී ඇතිබව ICT ආයතනය පවසයි. එම ප්‍රහාරය නිසා කැබිනට් කාර්යලය අතුළු රජයේ කාර්යාල 300ක විද්‍යුත් ලිපිනයන් 5,000කර අදාල තොරතුරු අස්ථාන ගත වී ඇත. මෙම සයිබර් ප්‍රහාරය පිළිබඳ වැඩි දුරටත් කරුණු දක්වන ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මහේෂ් පෙරේරා පවසානුයේ පසුගිය මැයි මස 17 වන දින සිට අගෝස්තු …

රජයේ කාර්යාල ඉලක්ක කර දැවැන්ත සයිබර් ප්‍රහාරයක්.
අයතන 300 ක දත්ත අහිමි වෙයි.
Read More »