අපිට වතුර නැහැ.
ඊශ්‍රායලය සිය ග්‍රහණය දැඩි කිරීමත් සමඟ ගාසා තීරය ගැඹුරු මානුෂීය අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි.

ගාසා තීරයේ මානුෂීය අර්බුදයක් වේගයෙන් දිග හැරෙමින් පවතී, සිරවී සිටින නිවැසියන්, බොහෝ දෙනෙක් ආහාර සහ විදුලිය විසන්ධි කර, ඊශ්‍රායලයට හමාස් සංවිධානයේ මාරාන්තික ප්‍රහාරයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් ඊශ්‍රායල ගුවන් ප්‍රහාරවල සිව්වන දිනට මුහුන දෙති.මේ වන විට ප්‍රාණ ඇපකරුවන් 150ක් දක්වා දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ගාසා නගරයේ අල් රිමාල් අසල්වැසි ප්‍රදේශයේ ජනතාවට ඊශ්‍රායලය එම ප්‍රදේශය ඉලක්ක කරන බව …

අපිට වතුර නැහැ.
ඊශ්‍රායලය සිය ග්‍රහණය දැඩි කිරීමත් සමඟ ගාසා තීරය ගැඹුරු මානුෂීය අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි.
Read More »