නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියෙන් 15000කට නිවාස ණය

නව නිවාස ණය 15000ක් ලබාදීම මෙම මස අවසන් වීමට පෙර ආරම්භ කරන බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසීය. මෙම ණය “සැමට නිවහන” වැඩසටහන යටතේ ලබාදීමට නියමිත බව ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය පෙන්වාදෙයි. ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති රජීව් සූරියආරච්චි පැවසුවේ නිවාස අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා මෙම නිවාස ණය ලබාදෙන බවයි. ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ජාතික නිවාස …

නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියෙන් 15000කට නිවාස ණය Read More »