සෞඛ්‍ය සේවක ඉල්ලීම සාධාරණයි, ඒත් දෙන්න සල්ලි නෑ

සෞඛ්‍ය සේවකයන් දීමනාවන් ඉල්ලා සිටීමේ වැරැද්දක් නොමැති බවත්, එසේ වුවද මෙම අවස්ථාවේදී එවැනි දීමනාවක් වෙන් කිරීමට මුදල් නොමැති බවත් මුදල් අමාත්‍යාංශය පැවසූ බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ අද (13) පැවසීය. සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලයට අවශ්‍ය ආර්ථික යුක්තිය ඉල්ලා සෞඛ්‍ය වෘත්තීය සමිති 72ක් වැඩ වර්ජන ක්‍රියාවලියක් ආරම්භ කළ අතර එම වර්ධනය පිළිබඳව කරුණු දැක්වීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ …

සෞඛ්‍ය සේවක ඉල්ලීම සාධාරණයි, ඒත් දෙන්න සල්ලි නෑ Read More »