රොෂාන්ගෙ වගකීම් හරීන් සහ පවිත්‍රාට

රොෂාන් රණසිංහ අමාත්‍යවරයා විසින් හොබවන ලද ක්‍රීඩා සහ යෞවන කටයුතු සහ වාරිමාර්ග අමාත්‍යංශ සඳහා නව අමාත්‍යවරු දෙදෙනක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ ව්සින් පත් කර තිබේ. ඒ අනුව ඉඩම් හා සංචාරක අමාත්‍ය හටීන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු අමාත්‍යවරයා ලෙසද ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.වාරිමාර්ග අමාත්‍යවරිය ලෙස පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි දිවුරුම් දුන්නාය.