රජයේ නිල ෆේස්බුක් ප්‍රවෘත්ති පිටුව හැක් වෙයි

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල ෆේස් බුක් පිටුව (Department of Government Information) අද (30) දහවල් සිට හැකර්වරුන්ගේ ග්‍රහණයට පත්ව ඇති බව මේ වන විට ඔවුන් නිල වශයෙන් තහවුරු කර තිබේ. ඊට අදාළ තාක්ෂණික හා නීතිමය කටයුතු මේ වනවිට සිදු කරමින් පවතින බවද රජය ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි. ඒ අනුව රජයේ නිල තොරතුරු …

රජයේ නිල ෆේස්බුක් ප්‍රවෘත්ති පිටුව හැක් වෙයි Read More »