අම්මාට අමාරුයි….බේරාගන්න හනික එන්න….

පෘථිවිය ස්වභාවික සම්පත්වලින් පිරිපුන් බව නොරහසකි. එනමුත් කනගාටුවට කරුණ නම් ස්වභාවික සම්පත් හේතු කොට ගෙන විවිධ අර්බුදකාරී තත්ත්වයන් නිර්මාණය කිරීමට ඔබ මෙන්ම මා ද ඇතුළත් මානව සංහතිය පෙරමුණ ගෙන තිබීමයි. ස්වභාවික සම්පත් තිරසර ලෙස පරිභෝජනය එනම් අප අවට ඇති ස්වභාවික සම්පත් විනාශ නොකොට ඉදිරි පරම්පරාවන්ටද භාවිතා කළ හැකි ලෙස ඉතිරි කරමින් පරිභෝජනය කිරීමට වගකීමක් අපට …

අම්මාට අමාරුයි….බේරාගන්න හනික එන්න…. Read More »