ජනපති නියමයෙන් ඉන්ධන කෝටාව ඉහළට

අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් පවතින ඉන්ධන කෝටාව වහාම ඉහළ දැමීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විෂය බාර අමාත්‍යවරයාට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව වාර්තාවේ . ඒ අනුව කියු.ආර් ඛේතය මත ලබදෙන ඉන්ධන කෝටාව අද සිට ඉහල දැමිමට නියමිතය. නව කෝටාව අනුව සතියකට මගී ප්‍රවාහන ත්‍රීරෝද රථ සඳහා ලබාදෙන ලද ලීටර් 10ක ඉන්ධන කෝටාව ලීටර් 15ක් දක්වාද, සාමාන්‍ය …

ජනපති නියමයෙන් ඉන්ධන කෝටාව ඉහළට Read More »