යුරියා මිටියක මිල රුපියල් 9000 ට බසී

යුරියා මිල අඩුකිරීමට රජය තීරණය කර ඇති බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර පවසයි. ඒ අනුව ජූනි 15 වනදා සිට යුරියා කිලෝ 50 මිටියක් රුපියල් 9,000කට ගොවීන්ට ලබාගත හැකි බවයි කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.