යුක්තිය මෙහෙයුම සියළුම පොලිසිවලට අනිවාර්ය කරයි

දිවයින පුරා සියළුම පොලිස් ස්ථාන 2024.01.14 දින සිට යුක්තිය මෙහෙයුමට ක්‍රියාකාරීව සම්බන්ධ විය යුතු බවට වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් අද දින දිවයිනේ සියළුම කොට්ඨාශ භාර නිලධාරීන්, දිස්ත්‍රික් භාර නිලධාරීන්, මු.පො.ප. ස්ථානාධිපතිවරුන් සහ අපරාධ අංශ ස්ථානාධිපතිවරුන්ට විශේෂ උපදෙස් ලබා දී ඇත. මේ යටතේ දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඇති විවෘත වරෙන්තු 35505 ක්, ඇඟිලි සටහන් මාධ්‍යයෙන් හදුනාගෙන …

යුක්තිය මෙහෙයුම සියළුම පොලිසිවලට අනිවාර්ය කරයි Read More »