අය වැය හෙට…

2024 අයවැය හෙට (13) පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය පවසනුයේ අභියෝග රාශියක් මැදින් කෙටිකාලීනව ජනතාව මුහුණදී ඇති ගැටලුවලට විසඳුම් සොයමින් දීර්ඝකාලීනව ශ්‍රී ලංකාව නැගී සිටුවීමට උපකාරී වන අයවැයක් හෙට දිනයේ ඉදිරිපත් කරනු ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේය …

අය වැය හෙට… Read More »