මෙවර අය වැය හදන්නේ IMF එක සතුටු කරන්න.

2024 අයවැය සම්පුර්ණයෙන්ම IMF යෝජනා මත පදනම් සැකසෙන බව ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් පවසයි . දැනට වාර්තවන පරිදි 2024 ජනවාරි මාසයේ සිට ධන බද්ද සහ උරුම බද්ද වැනි නව බදු පැනවීමට රජය සැලසුම් කර ඇත්තේ IMF උපදෙස් මත බව ඔහු සඳහන් කළේය. පාතදුම්බර මැතිවරණ සම්මේලනය අමතමින් ඔහු මෙ බව සඳහන් කළේය . …

මෙවර අය වැය හදන්නේ IMF එක සතුටු කරන්න. Read More »