ගැහැනු ළමුන්, වැඩිහිටියන් කරන වයස ගැන ගීතාගේ අවධානය

ගැහැනු ළමුන් විවාහ වීමේ වයස් සීමාව සහ කැමැත්තෙන් ලිංගික ඇසුරක යෙදීමේ හැකියාව ඇති වයස් සීමාව එක් වයස් මට්ටමකට ගෙන ඒම සඳහා කඩිනමින් අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බව ළමා හා කාන්තා කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගීතා කුමාරසිංහ පවසනවා. ජාතික පුවත්පතක් වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරිය පවසා තිබුණේ, ඒ සඳහා වඩාත් සුදුසු වයස් සීමාව අවුරුදු 18 යැයි තමන් විශ්වාස …

ගැහැනු ළමුන්, වැඩිහිටියන් කරන වයස ගැන ගීතාගේ අවධානය Read More »