ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනතට AIC විරෝධය.

අන්තර්ජාල සහ තාක්‍ෂණ සමාගම්වලින් සමන්විත ගෝලීය ආයතනයක් වන Asia Internet Coalition (“AIC”) සහ එහි සාමාජිකයින් ශ්‍රී ලංකව විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව සිය කනස්සල්ල පළ කර සිටී.එම පනත ගෙන එන්නේනම් ඊට පුළුල් සංශෝධන සිදුකළ යුතු බව එම ආයතනය පවසයි. මෙම පනත පිළිබඳව මතුව ඇති සංකීර්ණ සහ සූක්ෂ්ම විසඳීම සඳහා වඩාත් පුළුල් …

ඔන්ලයින් ආරක්ෂණ පනතට AIC විරෝධය. Read More »