”ණය ගෙව්වාට පස්සේ බදු කැපෙන්න මගේ පඩියත් මදි.” වරාය යූනියන් ලොක්කේක් කියයි

රජය විසින් පනවා ඇති ආදායම් බද්ද කැපී ගිය පසු තමන් විසින් බැංකුවට තවත් රුපියල් 2000 ක මුදලක් ගෙවිය යුතු බව සමස්ත ලංකා වරාය පොදු සහිත සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් නිරෝෂන් ගොරකාන සඳහන් කරයි. දැනට රුපියල් 120,200ක වැටුපක් තමා ලබනා මුත් එම වැටුපෙන් තමන් ණය හතරක් ලබාගෙන ඇති බව පැවසූ ඔහු බදු කැපුණු පසු හිඟ ණය වාරික …

”ණය ගෙව්වාට පස්සේ බදු කැපෙන්න මගේ පඩියත් මදි.” වරාය යූනියන් ලොක්කේක් කියයි Read More »