හමුදාවේ අවි පාතාලයට යන බවට සැකයක්

විවිධ රාජකාරි සහ සේවා මුර සඳහා සෙබළුන්ට අවි නිකුත් කිරීම දැඩි අධික්ෂණයකට යටත්ව සිදු කිරීමට යුධ හමුදාව තීරණය කර ඇත. මීට අමතරව හමුදා කඳවුරුවලින් නිකුත් කරන ගිනි අවි නිසි කාලයට නැවත ලබා දෙන්නේද යන්න විශේෂ විමර්ශනයකට ලක් කරන්නට ද උපදෙස් ලබා දී ඇත. තවද අවි ගබඩා භාර නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියා කළාපයන් පිළිබඳව විමසිල්ලෙන් පසු වන ලෙසද …

හමුදාවේ අවි පාතාලයට යන බවට සැකයක් Read More »