පොලිස්පතිගේ සේවා දිගුවට අනුමැතිය නොලැබේ

පොලිස්පති සී.ඩී වික්‍රමරත්න ගේ තෙවැනි සේවා දිගුවද ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. පොලිස්පති සී. ඩී වික්‍රමරත්න ට තුන්වැනි සේවා දිගුව ලබා දුන්නේ පසුගිය 3 වැනිදාය. ඔහුට මෙලෙස තුන්වැනි සේවා දිගුව දුන්නේ සති තුනක කාලයක් සඳහාය. මේ අනුව පොලිස්පතිගේ සේවා කාලය ලබන 24 වැනිදා අවසන්වීමට නියමිතය. පොලිස්පති සී.ඩී වික්‍රමරත්නගේ සේවා දිගු අනුමත කිරීම ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා …

පොලිස්පතිගේ සේවා දිගුවට අනුමැතිය නොලැබේ Read More »