විදුලිය විසන්දිකර පොලු පහර දී දත් කඩලා.
සඹරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැටුමට හතක් අත් අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකා සබරගමු විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි විද්‍යා පීඨයේ සිසුවියකට හා සිසුන් කිහිප දෙනෙකුට පහරදීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ජ්‍යේශ්ඨ සිසුන් 07ක් අත්අඩංගුවට ගත්බව සමනලවැව පොලිසිය පැවසීය. සබරගමු විශ්ව විද්‍යාලයේ කෘෂි විද්‍යා පීඨයේ දෙවැනි වසර ඉගෙනුම ලබන සිසුන්ට එම පීඨයේ ජ්‍යේශ්ඨ සිසුන් පිරිසක් විසින් ඉකුත් (09) රාත්‍රී විදුලිය විසන්ධි කරමින් පොලු මුගුරුවලින් පහර දී ඇත. එයින් …

විදුලිය විසන්දිකර පොලු පහර දී දත් කඩලා.
සඹරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැටුමට හතක් අත් අඩංගුවට
Read More »