ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන විශේෂ දැනුම් දීමක්

මෙවර 5 වන ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය මේ මස 15 වනදා පැවැත්වෙන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි. ඒ සඳහා වන විභාග අපේක්ෂක ලේඛනය තැපෑල හරහා මේ වන විටත් විදුහල්පතිවරුන්ට යොමුකර ඇති බවත්, එම ලේඛන නොලැබුණු විදුහල්පතිවරුන්ට විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය හරහා ලබාගත හැකි බවත්, එම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි. එමෙන්ම ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාල සම්මන්ත්‍රණ, …

ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ගැන විශේෂ දැනුම් දීමක් Read More »