ලබන වසරේ දරුණු නියඟයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිත තාවය අනතුරේ

ලබන වසරේ පෙබරවාරි සිට ජූලි අගෝස්තු මාස දක්වා පවතිනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යාඥයන් අනාවැකි පළ කරනා නියං තත්ත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිතතාවයට බරපතල බාධාවක ඇතිකළ හැකි බව විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති. බරපතල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටිනා අවස්තාවක ඇතිවිය හැකි බව පවසන මෙම නියං තත්ත්වය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට වඩාත් බරපතල ගැටළු ඇතිකරනු ඇතිඇයි ඕවුහු පවසති. දේශගුණික විපර්යාස සහ …

ලබන වසරේ දරුණු නියඟයක්. ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුරක්ෂිත තාවය අනතුරේ Read More »