විදුලිබල මණ්ඩළයේ සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ සියලුම සේවකයින්ගේ නිවාඩු නැවත දැනුම් දෙන තුරු අවලංගු කරමින් චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබේ. ලංවිම වැඩබලන සාමාන්‍යාධිකාරී ඉංජිනේරු (ආචාර්ය) නරේන්ද්‍ර ද සිල්වා විසින් අද එම චක්‍රලේඛය නිකුත් කර ඇත. 2023 දෙසැම්බර් 18 වැනි දින ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අංක 2363/02 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයේ විධිවිධාන අනුව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් විදුලි සැපයුම් දැන්වීමට …

විදුලිබල මණ්ඩළයේ සේවකයන්ගේ නිවාඩු අවලංගු කරයි. Read More »