යාල සෆාරී රියදුරන්ට ජනවාරි පළවෙනිදා සිට අළුත් නීතියක්

2024 ජනවාරි 1 වැනිදා සිට යාල ජාතික උද්‍යානයට ඇතුළු වීමට අවසර දෙනු ලබන්නේ පුහුණු සහ සහතික ලත් සෆාරි ජීප් රථ රියදුරන්ට පමණක් බව ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි. යාල ජාතික වනෝද්‍යානයේ වනජීවී සංචාරක කර්මාන්තයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා පත්කළ කමිටුවේ සභාපති ආචාර්ය සුමිත් පිලපිටිය පවසනුයේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද රියදුරු හැඳුනුම්පත …

යාල සෆාරී රියදුරන්ට ජනවාරි පළවෙනිදා සිට අළුත් නීතියක් Read More »