මුලතිව් ළිඳකින් භූමිතෙල් මතුවෙයි

මුලතිව් පුදුකුඩිරුප්පු ප්‍රදේශයේ ළිඳකින් භූමිතෙල් වැනි දෙයක් මතුව ඇතිබව වාර්තා වෙයි. ළිඳ පිහිටි ඉඩමේ හිමිකරු ඒ බව පොලිසියට දැන්වීමෙන් අනතුරුව එම ස්ථානයට ගිය පුදුකුඩිරුප්පු පොලිසිය එම ළිඳ භාවිත නොකරන ලෙස ජනතාවට දැනුම් දුන්නේය. ළිඳ දිගු කාලයක සිට අතහැර දමා තිබූ බවත් එය නැවත පිරිසිදු කර භාවිතයට ගැනීමට තීරණය කළ බවත් හිමිකරු පැවසීය. ”වතුර අදිනකොට භූමිතෙල් …

මුලතිව් ළිඳකින් භූමිතෙල් මතුවෙයි Read More »