ඉන්දියවේ පෙට්‍රෝනට් සමාගම ශ්‍රි ලංකාවේ බලශක්ති මෙහෙයුම් ආරම්භ කරයි

ඉන්දියාවේ විශාලතම ද්‍රව ස්වභාවික වායු සමාගම වන පෙට්‍රොනෙට් එල්එන්ජී සමාගම 2025 දී ශ්‍රී ලංකාවට එල්එන්ජී සැපයීම ආරම්භ කරන බව එහි ප්‍රධාන විධායක අක්ෂේ කුමාර් සිං ඊයේ පැවසූ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ශ්‍රී ලංකාව කර්මාන්ත සහ අනෙක් අවශ්‍යතාවයන් සපුරා ගැනිම සඳහා ද්‍රව ගෑස් සැපයීම අපේක්ෂා කරනා බවත්, එම සැපයුම් කරුවන් තෝරාගැනීම සඳහා වසරකට අසන්න කාලයක් …

ඉන්දියවේ පෙට්‍රෝනට් සමාගම ශ්‍රි ලංකාවේ බලශක්ති මෙහෙයුම් ආරම්භ කරයි Read More »