පලස්තීන සරණාගත පවුල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවට

හමාස් ඊශ්‍රයල් යුධ ගැටුම නිසා ගාසා තීරයේ තමන් සතු සියලු දේ අහිමි වූ ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත පලස්තීන පවුල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ පලස්තීන තානාපති ආචාර්ය Zuhair Dar Zaid පවසන පරිදි මෙම පවුල් දෙක ශ්‍රී ලාංකික සහ පලස්තීන සම්භවයක් ඇති පවුල් දෙකකි. පවුල් දෙකේ මව්වරු ශ්‍රී ලාංකික මුස්ලිම් ජාතිකයෝ. “අපට විදේශ ගමන් …

පලස්තීන සරණාගත පවුල් දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවට Read More »