න්‍යෂ්ටික බලගරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොළ එළියක්.

රුසියාව, චීනය, ඩෙන්මාර්කය සහ එක්සත් ජනපදය වැනි රටවල ආයෝජකයන් ශ්‍රී ලංකාවේ න්‍යෂ්ටික බලාගාර සඳහා ආයෝජනය කිරීමට යෝජනා කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති අධිකාරිය (SLAEA) න්‍යෂ්ටික බලය සඳහා කොළ එළිය ලබා දී ඇති බව නිලධාරියෙක් පැවසීය. බංග්ලාදේශයේ සහ ඉන්දියාවේ න්‍යෂ්ටික බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා දැනටමත් ආයෝජනය කර ඇති රුසියාව ශ්‍රී ලංකාවේ බලාගාරයක් පිහිටුවීමට දැඩි උනන්දුවක් දක්වයි. …

න්‍යෂ්ටික බලගරයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොළ එළියක්. Read More »