සංචාරක හොටෙල් වල දෙශීය වෛද්‍ය සත්කාරක මධ්‍යස්ථාන සදහා මිලියන 100ක්
ගැබිනි මව්වරුනට රුපියල් 4500 ක දීමනාවක්

සංචාරයකයන් සදහා දේශීය ආයුර්වේද හදුනවා දීමට,දියුණු කිරීමට සංචාරක හොටෙල් වල සත්කාරක මධ්‍යස්ථාන සදහා මිලියන 100ක් වෙන් කිරීමට මෙවර අයවැයෙන් යෝජනා කෙරේ. ඊට අමතරව දැනට ක්‍රියාත්මක නොවනා සුරක්ෂා රක්ෂණය නැවතත් ආරම්භ කිරිමට යෝජනා කෙරේ. සියලු රාජ්‍ය සේවකයන්ට ජනවාරියේ සිට ආපදා ණය. ප් ක්‍රමයක් හඳුන්වාදීමටත්, අස්වැසුම වැඩසටහනේ ප්‍රතිපාදන තුන් ගුණයකින් ඉහළ දැමිමටත්, ගර්භණී කාන්තාවන් සඳහා රු. 4500ක මාසික දීමනාවක් ලබදිමටත් …

සංචාරක හොටෙල් වල දෙශීය වෛද්‍ය සත්කාරක මධ්‍යස්ථාන සදහා මිලියන 100ක්
ගැබිනි මව්වරුනට රුපියල් 4500 ක දීමනාවක්
Read More »