තල් කර්මාන්තයේ ගැටළු ලිහන්නට රනිල්ගෙන් කමිටු දෙකක්

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ උතුරු පළාතේ තල් කර්මාන්තකරුවන් සමඟ යාපනයේ තන්දෙයි චෙල්වා ශ්‍රවණාගාරයේදී හමුවකට එක් වූ බවජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය පවසයි. එහිදී ජනාධිපතිවරයා විසින් උතුරු කලාපයේ තල් කර්මාන්තය තුළ පවතින සමාජ ගැටලු සහ අභියෝග යන දෙකම විමර්ශනය කිරීම සඳහා කමිටු දෙකක් පිහිටුවීම ප්‍රකාශයට පත් කළේය. අදාළ කමිටු වාර්තාව ලැබුණු පසු උතුරේ තල් කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය …

තල් කර්මාන්තයේ ගැටළු ලිහන්නට රනිල්ගෙන් කමිටු දෙකක් Read More »