යුක්තිය මෙහෙයුම ගැන ජූලී චංග් ගෙන් ප්‍රකාශයක්

ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාවට නංවමින් තිබෙනා ‘යුක්තිය’ මෙහෙයුමේදී සිදු වූ බව කියන මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව (HRCSL) විසින් මතු කරන ලද කරුණු එක්සත් ජනපදය සිය අවධානය යොමුකර ඇත . මෙ පිළිබඳව ප්‍රකශයක් නිකුත් කරනා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනී ජුලි චංග පවසනුයේ මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට …

යුක්තිය මෙහෙයුම ගැන ජූලී චංග් ගෙන් ප්‍රකාශයක් Read More »